Lid worden

Algemene voorwaarden

Inschrijfformulier algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1.

Nieuwe leden betalen de eerste maand het contributiegeld, inschrijf- c.q. administratie geld en clubcard. Bij inschrijving na de 20ste van de desbetreffende maand, dient de daarop volgende maand ook contant voldaan te worden. De daarop volgende maanden geschiedt de betaling van het contributiegeld via automatische incasso. Er kan alleen gebruik gemaakt worden van een lopende actie mits de klant minimaal 1 jaar geen lidmaatschap heeft gehad bij Reflex. De perioden van inschrijving worden telkenmale stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode, behoudens opzegging. Opzeggen dient per E-mail gedaan te worden en vóór de eerste dag van de nieuwe maand te geschieden, waarbij rekening gehouden dient te worden met de minimale contractduur van 3 maanden betalende maanden (bij het jaarabonnement is de duur 1 jaar , in deze periode kan de maandelijkse contributie niet verlaagd worden). Na deze periode zal er  een opzegtermijn van één maand gehanteerd wordt. In deze laatste maand(en) kunt u uiteraard gewoon doorgaan met sporten. U kunt uw jaarabonnement alleen op non-actief zetten bij ziekte of zwangerschap.  Bij het maand abonnement kunt u uw abonnement ook op non-actief zetten bij ziekte, langdurige zomer/winter stop (geen vakantie!) of zwangerschap.

Artikel 1.1

Heeft een sporter het jeugd-abonnement en wordt het lid 19 jaar of ouder, behoudt het lid zijn/haar jeugd-abonnement. Het abonnement hoeft niet omgezet te worden naar een “volwassen” abonnement.

Artikel 1.2

Ben u 50+ geworden? Dan kunt u een 50+ abonnement nemen. Sportcentre Reflex is niet aansprakelijk voor het te laat afsluiten of wijzigen van een eventueel voordeliger 50+ abonnement.

Artikel 2.

De persoonlijke gegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Sportcentre Reflex  gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.  Sportcentre Reflex leeft de regels van de AVG-wetgeving na. Communicatie zal voornamelijk via WhatsApp plaatsvinden (nadat de “sporter” zichzelf hiervoor heeft aangemeld).

Artikel 3.

De contributie welke het lid verschuldigd is, kan eenzijdig door “de eigenaars” worden aangepast. Het lid heeft het recht om de overeenkomst binnen 1 maand na afloop op te zeggen indien het lid de gewijzigde contributie niet wenst te accepteren, waardoor de overeenkomst per direct wordt ontbonden.

Artikel 4.

Alle leden hebben de plicht zich met de clubcard te registreren bij binnenkomst. Uw abonnement en clubcard zijn strikt persoonlijk en zijn niet overdraagbaar. Het volgen van losse lessen door niet-leden (m.u.v. proeflessen voor groepslessen) is niet mogelijk.

Artikel 5.

De contributie wordt betaald met behulp van automatische incasso. Alle kosten verbonden aan het innen van achterstallige cursusgelden, zowel de gerechtelijk als het buitengerechtelijk incassokosten, zijn voor rekening van het betreffende lid dan wel de verantwoordelijke personen voor het minderjarige lid. Het bovenstaande laat onverlet de bevoegdheid van “de eigenaars” om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden wanneer de betalingstermijn van 30 dagen door het lid wordt overschreden. Indien de overeenkomst op grond van bovenstaande wordt ontbonden door “de eigenaars”, zal aan het lid direct de toegang tot de faciliteiten van Sportcentre Reflex worden ontzegd. Het overeengekomen bedrag zal ook dienen te worden betaald, indien de deelnemer om welke reden dan ook aan enige les niet deelneemt c.q. op enig uur geen gebruik maakt van de accommodatie, tenzij “de eigenaars” hem of haar van die betalingsplicht heeft ontheven, hetgeen dan echter moet blijken uit een door “de eigenaars” afgegeven schriftelijke verklaring.

Artikel 6.

De openingstijden worden vastgesteld door “de eigenaars”. Het lid zal zich in verband met het algemene karakter van het onderricht individueel daarnaar moeten richten. Sportcentre Reflex heeft tijdens officiële feestdagen & carnaval aangepaste openingstijden. Tijdens de zomervakantie is er een aangepast zomerrooster. Deze dagen zijn in de maandelijkse contributies doorberekend.

Artikel 7.

Het lid onderwerpt zich aan de door, of namens, de directie van Sportcentre Reflex gegeven instructies en vastgestelde reglementen en verklaart hierbij deze na te zullen leven. Het betreft hier in het bijzonder reglementen zoals de noodzakelijke orde en discipline, welke noodzakelijk zijn voor een goed en veilig onderricht. Indien het lid de reglementen en/of instructies niet naleeft is zulks reden om het lid de toegang verder te ontzeggen, alsmede de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.

Artikel 8.

Bij minder dan vier deelnemers kan de les worden gestaakt. Deze les kan eventueel later worden ingehaald op een afgesproken tijdstip.

Artikel 9.

Het lid verklaart hierbij dat hij/zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen zal ontvangen voor eigen risico en dat de kosten van enig ongeval of letsel geheel, door hem/haar worden gedragen. Het lid is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat zij/hij eventuele (vervolg)schade die ten gevolge van de beoefening kan ontstaan, voor eigen rekening neemt. Tevens zal het lid “de eigenaars” vrijwaren van aanspraken door derden.

Artikel 10.

Het gebruik van een handdoek in de fitnessruimte is verplicht.  U bent verplicht om te sporten op schoenen die uitsluitend binnen gebruikt worden.  Daarbij dient u ook na gebruik de toestellen schoon en droog achterlaten. Gebruik altijd onze lockers, Sportcentre Reflex is niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing of vernieling

 

Sportcentre Reflex